Helpt ervaring? Nee! Niet als we de verkeerde dingen doen.

vlag

IMF en FOM

Fact Oriented Modeling (FOM)

Een eerste blik op het Information Management Frame (IMF; zie figuur 1 onder Impressies) toont dat er op het conceptuele niveau geen scheidingslijnen zijn tussen de zuilen. Op dit niveau wordt alle relevante informatie opgesplitst in elementaire feiten, uitgedrukt in zinnen die geheel vrij zijn van niet-conceptuele informatie of constructie. Deze elementaire feiten zijn precies hetzelfde in iedere zuil.

In de IMF-aanpak (zie figuur 2 onder Impressies) beginnen we met Fase 1, de voorbereidende fase. Hierin vormen we een beeld van het totale gebruikersdomein, zodat we de cross-functionele verbanden tussen verschillende informatieprocessen kunnen bewaken. We splitsen dit domein op in deelgebieden die gescheiden kunnen worden afgehandeld in een evolutionaire aanpak, en voorzien deze van prioriteiten om te bepalen in welke volgorde we de gebieden afhandelen.

PCDA In Fase 2 van de IMF-aanpak voeren we de gegevensmodellering voor een gekozen deelgebied uit met behulp van Fact Oriented Modeling (FOM). Hiertoe verzamelen en ontwerpen we concrete voorbeelden van alle relevante informatie in het deelgebied. Vervolgens verwoorden we alle relevante feittypen die in de concrete voorbeelden te zien zijn. Dit gebeurt samen met de betrokken bedrijfsexperts in hun eigen taal, waardoor deze ook echt kunnen valideren dat de informatie die zij nodig hebben door de modelleurs goed begrepen wordt. Van de geformuleerde feiten bepalen we de interne structuur, gebaseerd op de door de experts aangegeven bedrijfseisen. Zodra alle relevante feiten in de concrete voorbeelden zijn verwoord, geanalyseerd, en goedgekeurd door de experts, wordt uit dit conceptuele model een volledig passende informatiestructuur afgeleid met een exact algoritme, gebaseerd op predicatenlogica. Zo wordt de logische structuur van het verkregen informatiemodel volledig gedreven door de verwoordingen van de informatie (de precieze semantiek) en de beperkingen die daarbij van kracht zijn (de opgelegde constraints).

Elke goede FOM-casetool is in staat alle feiten uit het informatiemodel terug te genereren. Zodoende kunnen de experts valideren dat het afgeleide model precies alle benodigde informatie bevat, niets meer en niets minder. De aanpak van Fact Oriented Modeling kan daarmee worden afgebeeld als in bovenstaande figuur. De ontwerpcyclus begint met communicatie met bedrijfsexperts in hun eigen natuurlijke taal, en eindigt met volledige validatie van het eindresultaat door dezelfde experts. Daarmee is de cyclus voltooid. Hierna kan het verkregen informatiemodel met goed vertrouwen geÔmplementeerd worden in een goed geoliede machine, die in staat is alle gewenste informatie uit te rollen naar de eindklanten.

 

Links

Impressies:Verwante sites: