De duurzame weg naar succes is: training, training, training

vlag

Eerdere columns

Hier vindt u de titels van eerdere columns die op mijn website zijn verschenen, gesorteerd op datum. Voor de tekst van de meeste daarvan verwijs ik naar mijn boek Feiten en Verhalen. Bij enkelen heb ik de tekst laten staan om u een indruk te geven van de lezenswaardige inhoud van dit boek. Klik hier voor meer informatie over publicaties.

Feiten en Kenniswerkers

Het volgende is echt gebeurd. En het stemde mij bepaald bedroefd om te zien, hoe een IT-afdeling iets kon maken dat zover afstond van … de feiten!

"Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid." Dat is wat je vindt, als je het woord "model" opzoekt op Wikipedia. Nou ja, naast een uitleg over heel andersoortige modellen, die ik hier gemakshalve achterwege laat.

Onlangs kreeg ik het verzoek om een model te reviewen voor een mij onbekende organisatie van huisartsen. Het logisch data model dat ik gepresenteerd kreeg, had als doel de basis te vormen voor een bedrijfsbrede business intelligence applicatie waarin "alle relevante data" van het bedrijf waren opgeslagen.

Toen ik het model onder ogen kreeg, vielen mij een aantal triviale zaken op. Vormfoutjes zoals onduidelijkheid over gebruikte notatie, onduidelijke semantiek van attributen, entiteiten en relaties, vraagjes over kardinaliteiten… ‘the usual stuff’.

Toen ik mijn eerste bevindingen had doorgegeven, bekroop me het gevoel dat er nog "iets" met het model mis was. En opeens besefte ik wat er aan de hand was. Het model had entiteiten als "Factuur", "Factuurregel", "Dienst", "Afdeling". Allemaal ogenschijnlijk normaal, maar er ontbrak iets. Als het een organisatie voor gezondheidzorg is, dan zou je toch iets als "Patiënt" of "Persoon", of wellicht "Client" verwachten? Niets van dit alles! Het taalkundig lijdend voorwerp ontbrak in het geheel. Nou ja, een aantal velden in factuuradres zullen uiteindelijk wel tot deze lijdende voorwerpen voeren, maar dat is wel heel impliciet.

De trieste waarheid was dat het model niet geënt was op hun eigen visie van hun werkelijkheid, maar op het financiële pakket wat al jaren – naar volle ontevredenheid – binnen de organisatie gebruikt werd. Daarmee was het model een reflectie van de ‘van buiten opgelegde’ administratieve werkelijkheid van de organisatie geworden, maar gaf het geen enkel inzicht in de missie, visie en strategie van de organisatie. Een kijkje op de website van de betreffende organisatie leerde, dat patiënten centraal dienen te staan in het zorgproces. Dit was totaal niet gereflecteerd in het model.

In plaats van de review af te ronden heb ik de modelleurs bij elkaar geroepen. In een sessie hebben we gezamenlijk het jaarverslag en de website van hun eigen organisatie doorgenomen. Vervolgens hebben we in de workshop gekeken hoe hun eigen model overeenkwam met deze (externe) communicatie. Het woord factuur kwam letterlijk niet voor in het jaarverslag en op de website, terwijl beide wel boordevol met termen als "zorgverrichting", "behandeling", en uiteraard "patiënt" staan. Het werd een erg zinvolle workshop die tot veel enthousiasme leidde bij de modelleurs, omdat het model nu echt ging over hun praten over de werkelijkheid!

De volgende versie van het model dat ik ter review aangeboden kreeg, deed veel meer recht aan de visie van de kenniswerkers in de organisatie, en daarmee ook aan de definities in Wikipedia en Van Daele.

- Rob Arntz, April 2018  ¿

Feiten en Dingen die voorbijgaan

Deze column beschrijft het opmerkelijke verhaal van het Duitse soldatenliedje Lili Marleen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk door het Nazi-regime verboden werd.

- Peter Alons, Februari 2017  ¿

Feiten en Waardeoordelen

Deze column gaat over een citaat dat aan Plato is ontleend, "Beauty lies in the eyes of the beholder", en hoe dit kan worden toegepast op de zaak Geert Wilders betreffende zijn uitlatingen over Marokkanen. Een grappige uitbreiding van dit citaat komt van Miss Piggy (i.e. Jim Henson): "Schoonheid is in de ogen van de aanschouwer en het kan van tijd tot tijd nodig zijn om een stomme of verkeerd geïnformeerde toeschouwer een blauw oog te geven."

- Peter Alons, Januari 2017  ¿

Feiten en Visioenen

Deze column laat zien hoezeer de tekst van Bob Dylan's The Times They Are A-changin' ook in onze tijd steeds weer zeer toepasselijk blijkt te zijn.

- Peter Alons, November 2016  ¿

Feiten en Management

Onlangs stuitte ik bij mijn onderzoek naar Data Governance principes op een presentatie van wijlen dr. Marcel Nieuwenhuis over 'Management Fundamentals'. Hierin behandelde hij een aantal managementmodellen zoals het INK-managementmodel, het 7-S Model van McKinsey, het KPMG-model en de Balanced Scorecard. De essentie van zijn verhaal was, dat al deze modellen met elkaar vergeleken kunnen worden in een matrix van referentiemodellen tegen bouwstenen.

Deze bouwstenen zijn Strategie, Structuur, Cultuur, Mensen, Middelen, en Resultaten. Vervolgens liet hij zien, dat voor een succesvolle aanpak van elk serieus organisatorisch probleem een goede invulling van elk van deze bouwstenen noodzakelijk is. Stel bijvoorbeeld dat bij de aanpak van een probleem een goede strategie ontbreekt. Dan is er geen sprake van visie en samenhang bij de overige bouwstenen, en dat leidt tot verwarring.

Evenzo, als een goede structuur ontbreekt, is er geen sprake van besturing en beheersing bij de overige bouwstenen met chaos als gevolg. Als de mensen die erbij betrokken worden niet zorgvuldig worden ingelicht en voorbereid, dan geeft dat een gebrek aan binding en vaardigheden onherroepelijk leidend tot weerstand en ongerustheid. Zijn de middelen niet tijdig en voldoende verzorgd, dan zijn er geen adequate voorzieningen met als resultaat frustratie. En ten slotte, als er geen aanvaardbare resultaten in het vooruitzicht zijn gesteld of te verwachten, dan is er geen zicht op toegevoegde waarde en dat wordt ervaren als nutteloosheid. Kortom, bij een goede management aanpak leidend tot gewenste groei en verandering wordt aan alle zes de bouwstenen een goede, coherente invulling gegeven.

En hoe kon het ook anders, of ik werd bij het bekijken van dit betoog door verbijstering overvallen. En wel vanwege de aanpak van het vluchtelingenprobleem door de overheid in ons land en elders binnen Europa. Immers, de manier waarop nagenoeg elke overheid evenals Brussel zich door de vluchtelingenstroom heeft laten overvallen, heeft ertoe geleid dat bijna alle landen in Europa zijn opgezadeld met een aanpak van het probleem, waarin een goede invulling van alle zes de bouwstenen ontbreekt. En de gevolgen daarvan? Hebben we die om ons heen kunnen zien? Laat ik ze eens met u nalopen.

Geen vooraf uitgedachte, zinnige strategie en dus complete Verwarring? Check. Geen heldere, goed uitgedachte organisatorische structuur en dus behoorlijk wat Chaos? Check. Niet goed en tijdig informeren en voorbereiden van de betrokken mensen in dorpen als bijvoorbeeld Oranje, en dus veel Weerstand en Ongerustheid? Check. Niet tijdig zorgen voor voldoende middelen en dus algehele Frustratie? Check. En ten slotte, geen aanvaardbare resultaten in het vooruitzicht en dus een wijd verbreid gevoel van Nutteloosheid? Check.

Het is niet mijn bedoeling u te vermoeien met een persoonlijke visie op het vluchtelingenprobleem. Die doet er hier niet toe. Mijn verbijstering betreft ook nu weer de algemene toestand waarin we de politici hierbij aantreffen. Het heeft er alle schijn van, dat zij de volle omvang van het probleem totaal niet hebben zien aankomen en dus geen zinnige visie en strategie hebben ontwikkeld, voordat het probleem zich aan ons opdrong. En mijn vraag is dan: Hoe is dit toch mogelijk? Waar waren de zo hoog nodige Missie, Visie, Doelen, en Strategie uit het Tolmodel? Mag je als burger van mensen die zichzelf geschikt achten om een land te besturen verwachten, dat zij op zijn minst enige kennis hebben van goede management aanpakken? Jazeker!

Toch?

- Peter Alons, Oktober 2015  ¿

Feiten en Context

Een column over 1 april in de geest van Godfried Bomans.

- Peter Alons, April 2015  ¿

Feiten en Uitleg

In Mattheus 20: 1-16 staat een gelijkenis over een landheer die door de dag heen dagloners zoekt voor zijn wijngaard en aan het eind van de dag iedereen hetzelfde loon geeft ongeacht het tijdstip van indiensttreding. De column laat zien dat deze gelijkenis vanuit het oogpunt van kwaliteitsleer ook anders uitgelegd kan worden dan doorgaans in kerken gedaan wordt.

- Peter Alons, December 2014  ¿

Feiten en Kwaliteit

Deze column gaat in op de blunder van de belastingdienst Amsterdam in januari 2014, die de stad uiteindelijk 1,5 miljoen euro kostte, en hoe daarover te denken vanuit het oogpunt van kwaliteitsleer.

- Peter Alons, Mei 2014  ¿

Feiten en Business Intelligence

Deze column laat zien dat de meeste bedrijven Business Intelligence strategisch erg belangrijk vinden, maar dat slechts weinige daarvan erin slagen er veel profijt van te trekken.

- Peter Alons, November 2013  ¿

Feiten en Statistieken

"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."

Deze uitspraak is populair gemaakt door Mark Twain, die hem toeschreef aan de 19e-eeuwse Britse Eerste Minister Benjamin Disraeli, al is daarvoor in Disraeli’s nagelaten werken geen enkele aanwijzing te vinden. Aldus Wikipedia.

Hoe dit ook zij, de uitspraak suggereert, dat statistieken liegen. Dat is natuurlijk niet waar. Statistieken beschrijven precies hoe de verhoudingen tussen bepaalde zaken liggen. Het is de interpretatie die mensen soms aan statistieken geven die fout is, en dat levert dan de ‘leugens’ op. Het interessante is, dat dit inzicht bij veel meer zaken van toepassing is. Zo circuleerde vanaf 1895 in de literatuur over de rechtspraak deze parafrase van een welbekende advocaat, later rechter:

"There are three classes of witnesses: simple liars, damned liars, and experts."

Dit suggereert, dat ook experts leugenaars of onbetrouwbaar zijn. En ook dat is niet noodzakelijkerwijs juist. Doorgaans spreken zij de waarheid, bijvoorbeeld over waarschijnlijkheden gebaseerd op gemiddelden, uitzonderingen, medianen, en sigma’s. Maar daaraan kan je geen conclusies verbinden voor individuele gevallen.

Een typisch voorbeeld waarbij dat wel gebeurde, is de rechtszaak tegen Lucia de Berk (2003). Zij werd op grond van een afgedwongen bekentenis en door experts besproken ‘waarschijnlijkheden’ - ook nog eens gebaseerd op een selectief gekozen set van gegevens - aanvankelijk veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, terwijl de fysieke aanwijzingen voor moord compleet ontbraken. Dit maakt deze zaak een sprekend voorbeeld van een moderne ‘heksenveroordeling’. Lucia de Berk is inmiddels onschuldig verklaard.

Het gevaar van verkeerde interpretatie dook ook weer onmiddellijk op in de zaak van de gestolen eindexamens. Leerlingen die voor een gestolen vak een veel hoger cijfer halen dan hun gemiddelde tot dan toe, zijn verdacht. Gevaarlijk! Een statistiek die aangeeft dat er veel meer leerlingen zijn met een significant hoger cijfer dan hun gemiddelde score, wijst ongetwijfeld op het gebruik van gestolen examens. Maar voor individuen mag je het niet als bewijs aanvoeren. Er zijn nu eenmaal ook leerlingen die ongewoon hard aan het vak gestudeerd hebben of op het moment suprême ineens een scherp inzicht in het vak ontwikkelden. Dat zijn de ‘jaarlijkse’ uitschieters. Maar wie dat zijn of wie fraudeurs zijn kan je niet op grond van het resultaat alleen beoordelen.

Voor ons toont dit en passant het bijzondere belang van individuele feiten tegenover statistieken. Wat heeft dit met mijn expertisegebieden te maken? Wel, als statistische gegevens gebruikt worden voor correcte conclusies is er sprake van informatie-kwaliteit, en anders van non-kwaliteit.

- Peter Alons, Juli 2013  ¿

Feiten en Rapportages

In deze column wordt een vergelijking gemaakt tussen de misstanden in de Nederlandse en de Amerikaanse gezondheidszorg.

- Peter Alons, April 2013  ¿

Feiten en Interpretaties

Deze column gaat in op een van de vele columns van Mark Twain, die begint met "The Christian's Bible is a drug store. It is full of interest. It has noble poetry in it; and some clever fables; and some blood-drenched history; and some good morals; and a wealth of obscenity; and upwards of a thousand lies…, en laat zien dat er een belangrijk onderscheid is tussen feiten en de interpretatie daarvan.

- Peter Alons, Februari 2013  ¿

 

Links

Impressies:Verwante sites: